Täida veebipõhine tööleht

Ees- ja perekonnamimi
Klass
1. Siseenergia(mõiste)
2. Kuidas on omavahel seotud aineosakeste liikumine ja keha soojus?
3. Soojusülekanne(mõiste)
4. Soojushulk(mõiste,tähis, ühik)
5. Miks soojeneb kustukumm hõõrumisel?
6. Põlemine( mõiste)
7. Too näiteid põlemise kohta igapäevaelust( 3 tk)
8. Miks põlemisel eraldub soojust?
9. Kuidas on omavahel seotud keha temperatuur ja aineosakste kiirus?
10. Millisel tingimusel on keha temperatuur jääva suurusega?
11. Soojusjuhtivus(mõiste)
12. Kiiruse tähis on
13. Aja tähis on
14. Teepikkuse tähis on
15. Kiiruse ühik on
16. Teepikkuse ühik on
17. Aja ühik on
18. .................... - füüsikaline suurus, mis on võrdeline kehale mõjuva jõu ja selle mõjul läbitud teepikkuse korrutisega.
19. ....................... - keha võime teha tööd
20. ................... -energia, mida omavad liikuvad kehad.
21. ....................... -energia,mida omavad vastastikmõjus olevad kehad.
22. Jõu tähis on .......
23. Jõu ühik on .......
24. Töö tähis on .......
25. Töö ühik on .......
26. ......... - nähtus, mis väljendub kehade tõmbumisena.
27. ...............on kindel ruumala ja kuju.
28. ...............on kindel ruumala, kuid puudub kuju.
29. ............ puudub kindel kuju.
30. Soojuspaisumine(mõiste)
31. Difusioon(mõiste)
32. Kumb on parem soojusjuht raud või vask? Põhjenda vastust.
33. Konvektsioon( mõiste, 2 näidet igapäevaelust)
34. Millised kehad kiirgavad soojust?
35. Millised kehad neelavad hästi soojust?
36. Nimeta peamised päikesekiirguse liigid.
37. Millest saab Päike kiirgamiseks energia?
38. Mida tähendab kiirguse neeldumine?
39. Mis on kiirguse neeldumise tagajärjeks?
40. Too näiteid soojuskiirguse kasutamisest.
41. Nimeta erinevaid temperatuuri skaalasid.
42. Kasutatud allikad: