1. Täida test. siin

2. Koosta rühmatööna(3-4 liiget) esitlus valitud teemal:

1. Mehaaniline töö ja energia( mõisted, tähised, ja ühikud, valem, näited igapäevaelust, pildid, kasutatud allikad)

2. Aine olekud( aine olekute nimetused, lühiiseloomustus, näited igapäevaelust, pildid, kasutatud allikad)

Valmis töö saata

mariettafyysik@hotmail.com