Täida paaristööna veebpõhine tööleht.

Ees- ja perekonnanimi
Kool
1. Millistest osadest koosneb vooluring?
2. Mis ülesanne vooluallikal vooluringis?
3. Mida nimetatakse vooluallika pooluseks?
4. Nimeta erinevaid vooluallikad.
5. Kirjelda protsessi toimumist vooluallika töötamisel.
6. Milline energia muundub elektrienergiaks keemilises vooluallikas?
7. Milline energia muundub elektrienergiaks termoelemendis?
8. Milline energia muundub elektrienergiaks elektrivoolugeneraatoris?
9. Galvaanielement(mõiste)
10. Millisel põhimõttel töötab aku?
11. Aku mahutavus(mõiste, ühik)
12. Millises vooluringis saab olla elektrivool?
13. Sõnasta Ohmi seadus(sõnastus, valem, tähiste ja ühikute selgitused)
14. Voolutugevuse tähis on ....
.15. Voolutugevuse ühik on....
16. Elektrilaengu tähis on ...
17. Elektrilaengu ühik on ....
18. Aja tähis on.....
19. Aja ühik on .....
20. Pinge tähis on .....
21. Pinge ühik on.....
22. Elektrivälja töö tähis on..
23. Elektrivälja töö ühik on ....
24. Elektritakistuse tähis on....
25. Elektritakistuse ühik on....
26 Eritakistus(mõiste)
27. Nimeta mõõteriist voolutugevuse mõõtmiseks.
28. Nimeta mõõteriist pinge mõõtmiseks.
29. Nimeta mõõteriist elektritakistuse mõõtmiseks.
30................. - füüsikaline suurus,, mis iseloomsutab eletrivoolu poolt tehtud töö hulk ajaühikus.
31......... füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi mõju elektrivoolule.
32. ............ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab aine mõju elektrivoolule.
33. Selgita vahelduvvoolu mõistet.
34. Kui suure sagedus perioodiliste muutuste korral Euroopa riikides vahelduvvoolu korral?
35. Millise funtsiooni abil iseloomustatakse vahelduvvoolu?
36. Kuidas saab liigitada võnkumisi?
37. Mis on faas?
38. Selgita perioodi mõistet pöördliikumise puhul?
39. Periood(mõiste)
40. Perioodi tähis
41. Sagedus(mõiste)
42. Sageduse tähis
43. Mis on ostsillograaf?
44. Sageduse ühik on
45. Nurkkiirus(mõiste)
46. Nurkkiiruse tähis on
47. Nurkkiiruse ühik on
48. Vahelduvvoolu võrrand on i=100 sin 5 t. Kui suur on maksimaalne voolutugevus. Kui suur on nurkkiirus.