Täida veebipõhine tööleht

Nimi
Klass
1. Selgita elektrilaengu mõistet
2. Elektrilaengu tähis on
3. Elektrilaengu ühik on
4. Aatomi laeng tervikuna on
5. Aatomituuma laeng on
6. Elektronkate laeng on
7. Prootoni laeng
8. Miks on aatomi laeng tervikuna neutraalne?
9. Elektriseeritud keha( mõiste)
10. Kuidas saab kehi elektriseerida?
11. Nimeta elektrilaengute liigid
12. Kuidas mõjutavad kaks positiivselt laetud keha teineteist?
13. Kuidas mõjutavad kaks negatiivselt laetud keha teineteist?
14. Mis juhtub kahe erinimeliselt laetud keha kokkupuutel?
15. Millega on määratud aatomi tuumalaeng?
16. Miks ained püsivad koos?
17. Millise laenguga ioon tekib. kui aatom liidab elektrone?
18. Neutroni laeng on
19. Millise laenguga ioon tekib. kui aatom loovutab elektrone?
20. Elektrijuht(mõiste)
21. Too näiteid elektrijuhtide kohta( 4 tk)
22. Mittejuht(mõiste)
23. ......... - füüsikaline suurus, mis näitab kui palju laengukandjaid läbib ajaühikus juhi ristlõiget
24. Voolutugevuse tähis...
25. Voolutugevuse ühik ...
26. ........... - füüsikaline suurus, mis näitab liikumise kestvust
27. ...........- füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele.
28. Aja tähis on
29. Aja ühik on
31.Jõu tähis on
32. Jõu ühik on
33. Valem voolutugevuse arvutamiseks
34. ........... - vähim looduses ekisteeeriv eletrilaeng.
35. Millistel tingimustel tekib elektrivool?
36. Teisenda. 5 ms = s
37. Teisenda. 0, 000 013 s = ...μs
38. 5 kV = .... V
39. 220 000 V =.... kV
40. 40 000 A = ....MA
41. 31 MJ =....J