Tunnis: 


1. Lahenda vikoriin. siin.

2. Täida veebipõhine tööleht.

Ees- ja perekonnamimi
1. Laine( mõiste)
2. Too näiteid erinevatest lainetest.
3. Nimeta laineid iseloomustavad suurused.
4. Peegeldumine (mõiste)
5. Murdumine(mõiste)
6. ................... - aeg, mis kulub ühe täisvõnke tegemiseks.
7. .................- täisvõngete arv ühes ajaühikus.
8. Võnkeperioodi tähis on
9. Võnkesageduse tähis on ...
10. Võnkeperioodi ühik on
11. Võnkesageduse ühik on
12. Hälve(mõiste, tähis, ühik)
13. ............... - suurim kaugus tasakaaluasendist.
14. Lainete interferents(mõiste)
15. Difraktsioon (mõiste)
16. Töö tähis on
17. Töö ühik on
18. Kiiruse tähis on
19. Kiiruse ühik on
20. Impulss(mõiste)
21. Impulsi tähis on
22. Impulsi ühik on
23. Impulsi arvutamise valem on
24. Kiirenduse tähis on
25. Kiirenduse ühik on
26. Jõu tähis on
27. Jõu ühik on
28. Nurkkiirus(mõiste)
29. Nurkkiiruse tähis on
30. Nurkkiiruse ühik on
31. Pöördenurk(mõiste)
32. Pöördenurga tähis on
33. Kirjuta lühidalt. Pöördenurga suurus on 1,3 radiaani.
34. Kirjuta lausega. ω=1,4 rad
35. .............. - pöördenurga muutus ajaühikus
36. ................. - füüsikaline suurus, mis iseloomustab teepikkuse muutust ajaühikus.
37. ........... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus.
38. .......... - füüsikaline suurus, mis on võrdne massi ja kiiruse korrutisega.
39. ............. - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele.
40. Arvuti kõvaketas teeb ühe pöörde 20 ms jooksul. Teisenda pöördenurk radiaanideks. Arvuta ketta nurkkiirus.
41. Ratas raadiusega 0,3 m pöörleb nurkkiirusega 10 rad/s. Milline on ratta äärmiste punktide joonkiirus?
42. Auto liigub kiirusega 54 km/h. Arvuta rataste nurkkiirus, kui ratta diameeter on 50 cm.
43. Voolumõõtja ketas tegi kahe minutiga 40 pööret. Arvuta ketta pöörlemisperiood ja sagedus.
44. Grammofoniplaat tegi 3 minutiga 180 pööret. Arvuta ketta pöörlemisperiood.