Põhikool.

1) Veerandis 2 kontrolltööd + tunni- ja kodutööd

2) Hindamisskaala

90%- 100 %  "5"

75%-89 %" 4"

50%- 74% "3"

Sõltuvalt kontrolltöö või arvestustöö raskusest võib õpetaja alandada hindamisskaala 5 % võrra.

Gümnaasium

1) Kursuse jooksul 3 arvestustööd

2) Seeriaülesanded

3) lahenduses pevad olema, tähised, ühikud, lahenduskäik. Joonised peavad olema õigesti vormistatud.

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.